Vítame Vás
Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov
                                      Enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia , vodnú správu.
www.mzdyauctovnictvo.sk  © 2009
Odborné konzultácie a technické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi s dôrazom  na dôsledné dodržiavanie legislatívnych noriem.
Vypracovanie programov odpadového hospodárstva.
Vypracovanie prevádzkových poriadkov a  havarijných plánov.
Vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov v zmysle zákona o odpadoch a prípadné zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach odpadov na základe zmluvného vzťahu preberieme za Vás zodpovednosť za  vedenie dokumentácie so zastupovaním pred orgánmi štátneho dozoru.  
Vedenie evidencie na tlačivách ELO a evidovanie sprievodných listov nebezpečných odpadov.    
Vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
Vypracovanie podkladov pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu a vypracovanie príslušných hlásení.
Odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle zákona o obaloch.
Odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.
Čo s odpadom
V prípade  záujmu Vám vypracujeme konkrétnu ponuku podľa Vašich špecifických požiadaviek.
sme tu pre Vás!
Vážený obchodný partner.  Touto cestou by sme Vám chceli ponúknuť  naše služby v rámci odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd.