FINEKOL, s.r.o.

Enviromentálny inžiniering

  • Odborné konzultácie a technické poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi s dôrazom  na dôsledné dodržiavanie legislatívnych noriem.
  • Vypracovanie programov odpadového hospodárstva.
  • Vypracovanie prevádzkových poriadkov a  havarijných plánov.
  • Vypracovanie podkladov k vydaniu súhlasov v zmysle zákona o odpadoch a prípadné zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach odpadov na základe zmluvného vzťahu preberieme za Vás zodpovednosť za  vedenie dokumentácie so zastupovaním pred orgánmi štátneho dozoru. 
  • Vedenie evidencie na tlačivách ELO a evidovanie sprievodných listov nebezpečných odpadov.   
  • Vypracovanie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
  • Vypracovanie podkladov pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu a vypracovanie príslušných hlásení.
  • Odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle zákona o obaloch.
  • Odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle legislatívy platnej v odpadovom hospodárstve.