FINEKOL, s.r.o.

Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov

  • Využitie, recyklácia, spracovanie a zneškodňovanie odpadov v rozsahu takmer celého katalógu odpadov,uloženie odpadov s nebezpečnými vlastnosťami na skládkach odpadov spracovanie kompostovateľných odpadov.