FINEKOL, s.r.o.

Zabezpečujeme zneškodnenie a zhodnotenie odpadov, kompostovanie, enviromentálny inžiniering, ochranu ovzdušia, vodnú správu.

Čo s odpadom? Sme tu pre Vás

Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov

Zneškodnenie a zhodnocovanie odpadov
 

Preprava odpadov

Činnosti spojené s prípravnou a realizačnou fázou projektov vodných stavieb:

 • príprava žiadostí a podkladov pre legislatívne schvaľovanie a rozhodovanie dotknutých orgánov pri realizácii vodných stavieb
 • príprava potrebných podkladov pre stavebné a kolaudačné konanie vrátane zabezpečenia stanovísk dotknutých orgánov
 • príprava a kontrola dokumentácie a časového plánu realizácie projektu
 • príprava podkladov, dokladov ku preberaniu a odovzdávaniu prác
 • kontrolná činnosť v príslušnom odbore vodnej správy a vodných stavieb
 • príprava podkladov k prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom vodných stavieb a plánov havarijných opatrení
 • nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • zabezpečovanie zastupovanie investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (prieskumy, odborné posudky a stanoviská)
 • pomoc pri spracovaní zámerov výstavby podľa požiadaviek investora
 • zabezpečovanie a vypracovanie dokladov dokumentácie stanovenými osobitnými predpismi
 • zabezpečovanie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby, dopravy a pod.
 • zabezpečovanie predbežného súhlasu a rozhodnutia o odňatí pôdy v poľnohospodárskej výrobe a zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov
 • odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle vodného zákona a súvisiacich vyhlášok a nariadení
 • odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle stavebného zákona a súvisiacich vyhlášok a nariadení
 • odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich vyhlášok a nariadení
Preprava odpadov
 
Enviromentálny inžiniering
 

Enviromentálny inžiniering

Kompostáreň Kežmarok

Kompostáreň Kežmarok
 

Iné služby