FINEKOL, s.r.o.

Ochrana ovzdušia

  • Vypracovanie oznámenia o vypúšťaných znečisťujúcich látkach a výpočet poplatkov za znečistenie ovzdušia, vyplnenie tlačív NEIS.
  • Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
  • Vypracovanie podkladov k vydaniu rozhodnutia - súhlasu na uvedenie zdroja znečisťovania do prevádzky a prípadné zabezpečenie vypracovania odborných posudkov vo veciach ochrany  ovzdušia.

Zoznam služieb: