FINEKOL, s.r.o.

Ďalšie činnosti

 • Prenájom veľkoobjemových kontajnerov.
 • Preprava hmôt a materiálov 
 • Demolačné a búracie práce
 • Rekultivácia zdevastovaných pôd
 • Dodávka krycej zeminy na zásypy terénnych nerovností, pre podkladové  vrstvy zatrávňovanie, zalesňovanie, sadové úpravy, vypracovanie projektov
 • Výroba a dodávka kompostov a záhradníckych zemín
 • Drvenie a  štiepkovanie biomasy
 • Čistenie, dekontaminácia, likvidácia nádrží, lapolov, sedimentačných nádrží a  technologických zariadení
 • Kontrola technického stavu nádrží a potrubných rozvodov s vystavením revíznych protokolov, skúšky tesnosti skladovacích nádrží, potrubných rozvodov, havarijných vaní, žúmp ...(EN 473)
 • TV monitoring kanalizačných potrubí
 • Geodetická kalibrácia nádrží
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu s chemickými faktormi
 • činnosti spojené s prípravnou a realizačnou fázou projektov vodných stavieb
 • príprava žiadostí a podkladov pre legislatívne schvaľovanie a rozhodovanie dotknutých orgánov pri realizácii vodných stavieb
 • príprava potrebných podkladov pre stavebné a kolaudačné konanie vrátane zabezpečenia stanovísk dotknutých orgánov
 • príprava a kontrola dokumentácie a časového plánu realizácie projektu
 • príprava podkladov, dokladov ku preberaniu a odovzdávaniu prác
 • kontrolná činnosť v príslušnom odbore vodnej správy a vodných stavieb
 • príprava podkladov k prevádzkovým poriadkom, manipulačným poriadkom vodných stavieb a plánov havarijných opatrení
 • nadstavbová služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb
 • zabezpečovanie zastupovanie investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými organizáciami (prieskumy, odborné posudky a stanoviská)
 • pomoc pri spracovaní zámerov výstavby podľa požiadaviek investora
 • zabezpečovanie a vypracovanie dokladov dokumentácie stanovenými osobitnými predpismi
 • zabezpečovanie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby, dopravy a pod.
 • zabezpečovanie predbežného súhlasu a rozhodnutia o odňatí pôdy v poľnohospodárskej výrobe a zabezpečenie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov
 • odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle vodného zákona a súvisiacich vyhlášok a nariadení
 • odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle stavebného zákona a súvisiacich vyhlášok a nariadení
 • odborné konzultácie a poradenstvo v zmysle zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a súvisiacich vyhlášok a nariadení

Zoznam služieb: